2016Jay&Angela。文定婚禮紀實

台中婚攝 舒馬克︱婚攝推薦︱婚禮攝影︱婚禮紀實︱文定婚禮︱台中 

2016Jay&Angela。文定婚禮紀實

婚攝:舒馬克Gary 
攝助:黃靖幃

版權所有︱舒馬克攝影GARY IMAGE STUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tagged: